Van den Beemd B.V.

Home > Disclaimer Van den Beemd B.V.

Disclaimer

Van den Beemd B.V. - Stalen Liftschachten

 

Disclaimer voor Van den beemd B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Van den beemd B.V. zoals deze beschikbaar is
gesteld door Van den Beemd B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud
wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van den Beemd B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van den Beemd B.V.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van den Beemd B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Van den Beemd B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van den Beemd B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Van den Beemd B.V. op deze pagina.